štvrtok, 30.09.2021, Jarolím

Aktuality

 STREDOVEK NA OPONICKOM HRADE 2021

 

 

Formulár registrácie na službu informovania prostredníctvom e-mailovej adresy

K stiahnutiu

 

Oznam ARRIVA NITRA

 

Oznam o zmene cestovných poriadkov na prímestskej doprave účinný od 1.8.2021 - https://arriva.sk/nitra/zmena-cestovneho-poriadku-na-primestskej-doprave-od-1-8-2021/

 

Uzavretie priestorov pred Domom kultúry

 

Vzhľadom k tomu, že sa 1.7.2021 začali práce na obnove priestorov okolo domu kultúry (obecný úrad), sa týmto dňom stávajú priestory staveniskom, na ktoré je zakázané vstupovať nepovolaným osobám. Do priestorov obecného úradu bude ohraničený priestor, ktorým sa bude dať pohybovať, aj osobám, ktoré nebudú vykonávať stavebné práce.

Preto Vás žiadam, aby ste z bezpečnostných dôvodov vstupovali do priestorov obecného úradu vyznačeným vstupom.

Ďalej žiadam občanov, ktorí využívajú priestory pred domom kultýry na parkovanie, aby svoje vozidlá neparkovali v priestoroch staveniska, nakoľko, budú tvoriť prekážku pri vykonávaní stavebných prác a mohlo by dôjsť k poškodeniu ich vozidla.

Rodičov detí žiadam, aby svoje deti vozili do Materskej školy cez hornú bránu. Spodná brána bude uzatvorená.

Vyzývam všetkých občanov, aby v záujme zachovania bezpečnosti dodržiavali zákaz vstupu na stavenisko z dôvodu Vašej bezpečnosti a bezpečnosti Vašich detí.

 

 

 

Ďakujem za porozumenie

 

Elektronická schránka obce Oponice
19.4.2017

Elektronická schránka obce Oponice

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci, čiže aj obcou Oponice.

 

Spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu od 1.1.2021

 

Od nového roku 2021 zavádzame v našej obci pre domácnosti množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. Čo to bude znamenať v praxi.

Občania si na obecnom úrade zakúpia lístky na vývoz komunálneho odpadu. Cena lístka je stanovená Všeobecne záväzným nariadením, vo výške 4,-EUR za kus. Domácnosť, ktorá nebude mať v čase zvozu plnú zbernú nádobu, nebude musieť zbernú nádobu vykladať na výsyp. Nádobu vyloží až vtedy, keď ju bude mať plnú. Na zbernú nádobu pripevní zakúpený lístok. Zamestnanec zberovej spoločnosti nazrie do zbernej nádoby, aby sa v nej nenachádzal odpad, ktorý nie je zmesový komunálny (nebude sa v nej nachádzať sklo, papier, plasty). Ak usúdi, že v nádobe sa nachádza iba zmesový komunálny odpad (Zmesový komunálny odpad (ZKO) je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpaduDo ZKO nepatria samostatne zbierané zložky komunálneho odpadu – papier, plasty, sklo, tetrapaky, nápojové plechovky, kovový odpad, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný odpad, kamene, zemina, stavebný odpad a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti.), lístok odstráni zo zbernej nádoby a zbernú nádobu vyprázdni. V prípade ak sa v zbernej nádobe bude nachádzať aj odpad, ktorý nie je ZKO, zamestnanec zberovej spoločnosti zbernú nádobu nevyprázdni. Túto skutočnosť nahlási na obecnom úrade. Zberná nádoba bude vyprázdnená až po náležitom roztriedení odpadu jeho producentom. V prípade ak vyprodukujete väčšie množstvo komunálneho odpadu, a tento sa Vám nezmestí do zbernej nádoby, máte možnosť si na obecnom úrade zakúpiť čierne plastové vrece s logom zberovej spoločnosti. Toto umiestnite pri zbernú nádobu a zberová spoločnosť ho zlikviduje. Cena plastového vreca je stanovená Všeobecne záväzným nariadením vo výške 5,-EUR za kus. Dovoľujem si dať do pozornosti, že do zbernej nádoby má právo nahliadnuť každý zamestnanec zberovej spoločnosti, starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu a majú právo vyhotovovať si digitálne záznamy obsahu zbernej nádoby. Lístky bude možné kupovať počas celého roka.

Zároveň by som Vás chcel upozorniť, že je stanovený minimálny počet lístkov, ktoré si domácnosť musí zakúpiť. Je stanovený aj maximálny počet lístkov (povolený počet zberných nádob pre domácnosť vynásobený počtom zvozov za rok), ktoré si môže domácnosť zakúpiť. V prípade, ak domácnosť minimálny počet lístkov za rok nedodrží, poplatok sa všetkým členom domácnosti vyrubí rozhodnutím za celý kalendárny rok.

a)    jednočlenná a dvojčlenná domácnosť – je povinná si zakúpiť do 30.6. príslušného kalendárneho roka minimálne 4 lístky na kalendárny rok, 

b)    trojčlenná a štvorčlenná domácnosť – je povinná si zakúpiť do 30.6. príslušného kalendárneho roka minimálne 6 lístkov na kalendárny rok,

c)     päťčlenná a šesťčlenná domácnosť – je povinná si zakúpiť do 30.6. príslušného kalendárneho roka minimálne 8 lístkov na kalendárny rok,

d)    sedemčlenná a osemčlenná domácnosť – je povinná si zakúpiť do 30.6. príslušného kalendárneho rokaminimálne 10 lístkov na kalendárny rok,

e)     deväťčlenná a viacčlenná domácnosť – je povinná si zakúpiť do 30.6. príslušného kalendárneho roka minimálne 12 lístkov na kalendárny rok

 

 

OZNAM - miestny cintorín

 

Vzhľadom k tomu, že niektorí občania v súlade s „Prevádzkovým poriadkom pohrebiska“ nevykonávajú úpravu okolia svojich hrobov, za ktoré platia poplatky, sme od včera (2.6.2020) pristúpili k úprave okolia neupravených hrobový miest zamestnancami obce.

Zároveň žiadam občanov, aby sklenené a plastové kahance, sklenené poháre a ostatné predmety z hrobov neukladali za pomníky, nakoľko pri kosení trávy krovinorezom dochádza k ich rozbitiu a odletujúce časti môžu poškodiť zdravie zamestnanca a váš majetok. Na cintoríne sa nachádzajú zberné nádoby na plast, sklo a komunálny odpad.

Z uvedeného dôvodu vám oznamujem, že zamestnanec obce a obce Oponice nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neúmyselné poškodenie pomníka, alebo poklopov, ktoré bude spôsobené odletujúcimi predmetmi.

Ďalej vám oznamujem, že zamestnanci obce nebudú čistiť poklopy od nakosenej trávy, z časových dôvodov.

Kosenie trávy medzi hrobmi, okolo pohrebného miesta vykonávame za tých občanov, ktorí nedodržujú „Prevádzkový poriadok pohrebiska“, nakoľko nám záleží na tom, aby bol cintorín dôstojným miestom na posledný odpočinok našich občanov, našich príbuzných.

Za porozumenie ďakujem.

Zároveň ďakujem občanom, ktorí dodržujú prevádzkový poriadok pohrebiska a starajú sa o okolie hrobov svojich blízkych.

 

Mgr. Milan Gál

starosta obce

 

 

Vrtivka orechová - oznam

Oznamujeme občanom, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave  úradnou kontrolou zistil,

že v  odobratej vzorke plodov orecha kráľovského z našej obce sa nachádza škodca vrtivka orechová.

Opatrenia na   zamedzenie jej šírenia sú nasledovné :

napadnuté (čierne) plody  orechov   pozbierať a spáliť.

Bližšie informácie v prílohe

K stiahnutiu

  

Kontakt na RUVZ Topoľčany  po príchode z rizikových krajín

Telefón: 0948 206 576 - v pracovné dni od 7,00 hod do 15,00 hod

Mail:  to.epid@uvzsr.sk

         to.nozokomialky@uvzsr.sk

 

Oznam pre držiteľov psov

Obec Oponice v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť :

- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku

– a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období

 - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.

 

 

Výzva na pravidelné kosenie a udržiavanie pozemkov

 

Obec Oponice upozorňuje, že každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a správať sa tak, aby svojím správaním nepoškodzoval ostatných obyvateľov obce. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní neobrábané pozemky udržiavať v čistote, a to najmä ich pravidelným kosením.

Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákonník v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Konanie v zmysle vyššie uvedeného odseku môžu zapríčiniť invázne rastliny a buriny, ktorých peľ môže spôsobovať vážne alergické reakcie ostatných obyvateľov a zároveň šírenie semien burín na okolité pozemky, čím dochádza k nadmernému zaburiňovaniu okolitých pozemkov.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vlastník poľnohospodárskej pôdy povinný:

a)  vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, 

b)  predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Priestupku na úseky ochrany poľnohospodárskej pôdy sa podľa § 25 odst.1 písm. b/ dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.

Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu až do výšky 330,-EUR

Najčastejšie sa vyskytujúce druhy inváznych rastlín:

- Heracleum mantegazzianum  Boľševník obrovský

- Fallopia japonica  Pohánkovec japonský

- Solidago gigantea Zlatobyľ obrovska

- Impatiens glandulifera  Netýkavka žliazkatá 

Vážení spoluobčania, vlastníci, užívatelia a správcovia pozemkov. Vašim nezodpovedným správaním obťažujete a ohrozujete svojich priamych susedov, umožňujete šírenie hadov, hlodavcov, ôs a rozmnožovanie burín a prípadných alergénov? Pritom drvivá väčšina občanov riadnu starostlivosť o svoje pozemky berie ako samozrejmosť, netreba ich upozorňovať. 

Ďakujeme všetkým vlastníkom pozemkov, ktorí dbajú v obci o životné prostredie a o pekný vzhľad obce, udržiavajú svoje pozemky v čistote a nezaburinené.


Mgr. Milan Gál
starosta obce