štvrtok, 30.09.2021, Jarolím

Základné informácie

 

 

Spôsob zriadenia obce

OBEC OPONICE bola zriadená zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24.11.1990.

                                                                                                                                                                                      Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce OPONICE sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 Starosta obce Oponice je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

                                                                                                                                                                                     Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce ( t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky ( najmä čl. 64-71)
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov ( najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
 • platným právnym poridkom SR
 • VZN obce na úseku samosprávnej pôsobnosti ( čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, riadi všetky záležitosti, ktoré zákon upravuje ako samosprávnu pôsobnosť obce, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

Obec pri výkone samosprávy najmä

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, 
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, 
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, 
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, 
 • utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, 
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, 
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, 
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, 
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, 
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, 
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia, 
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, 
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt, 
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 
 • vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

 

OBECNÝ ÚRAD

(§ 16 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení)

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. 

2. Obecný úrad zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomnosti obce,

3. Obecný úrad zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, 

4. Obecný úrad vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce.

5. Obecný úrad vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

6. Prácu obecného úradu riadi starosta. 

7. V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu
obecného úradu. 

8. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

 

 

 

Základná charakteristika (31.12.2010)

Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 505285
Názov okresu Topoľčany
Názov kraja Nitriansky
Štatút obce obec
PSČ 956 14
Telefónne smerové číslo 038
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1218
Nadmorská výška obce - mesta v m 169
Celková výmera územia obce [m2] 12 296 572
Hustota obyvateľstva na km2 73
Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 20.1.2019